AFFIDAVITS  
 
Andhra Pradesh Legislative Assembly
Bye-Election to 195-Avanigadda Assembly Constituency August-2013
Bye-Elections to 18 A.Cs., May - 2012
Bye-Elections to APLA from 7 A.Cs., March - 2012
14-Banswada Bye-Election, September - 2011
248-Pulivendla Bye-Election, May - 2011
 Bye-Elections to APLA from 12 ACs - 2010
248-Pulivendla Bye-Election, December - 2009
122-Tekkali Bye-Elections, September - 2009
General Elections - 2009
 
House of People
Bye-Elections to 39-Nellore, May 2012
Bye-Elections to 38-Kadapa, May 2011
General Elections - 2009